بسم الله الرحمن الرحیم

 

ماه

هفته

پایه ی اول

پایه ی دوم

پایه ی سوم

مهر

اول

یادآور / بخشپذیری

مجموعه عددهای صحیح

قراردادها و نمادها

حساب اعداد طبیعی

تعیین اعداد اول

دوم

مقسوم علیه های یک عدد اول رسم نمودار مقسوم  علیه های یک عدد

زیرمجموعه 

حل تمرینات صفحه 10 و 11

حل مسئله و توان

سوم

مقسوم علیه های مشترک دو عدد تعیین ب م م به روش مجموعه ای و تقسیمات متوالی تا ص 23

عدد صحیح

بردار صحیح

قرینه عدد صحیح

حل تمرینات توان و جذر تقریبی

چهارم

تعیین ب م م به روش نردبانی مضرب های یک عدد و  مضرب های مشترک

 تعیین ک م م به روش ص 28 و کسری

مختصر نویسی

به دست آوردن حاصل جمع دو عدد قرینه ی مجموع و جمع دو عدد      « ادامه » تمرین های صفحه 22 و 23

جذر اعداد اعشاری

امتحان جذر

آبان

اول

توان ضرب عددهای توان دار پایه های

 مساوی حل تمرینات ص 36

تفریق اعداد صحیح و حل تمرین ضرب اعداد صحیح تمرین صفحه 34

مجموعه اعداد طبیعی و اعداد صحیح حل تمرینات ص25

دوم

کسر متعارفی تساوی کسرها ساده کردن کسرها تا ص 44

حل مسئله 36 و 37

تقسیم

حل تمرینات صفحه 39

مجموعه اعداد گویا جمع و تفریق اعداد گویا

سوم

جمع و تفریق کسرها حل تمرینات ص 48

توان حل تمارین و مسایل ص 46 و 48

ضرب و تقسیم اعداد گویا حل تمرینات ص 36

چهارم

ضرب و تقسیم کسرها حل تمرینات ص 55

دستگاه های شمار حل مسئله تمرینات و مسایل ص 57

بردار

تساوی بردارها

جمع بردار ها

آذر

اول

تناسب تسهیم به نسبت

حل تمرینات ص 66

جذر

جذر حاصل ضرب

جذر تقریبی تا ص 67

ضرب یک عدد در بردار

بردارهای واحد مختصات

دوم

یادآوری ، مفاهیم اعداد اعشاری

 حل مسئله

ضرب اعداد اعشاری تا ص 73

تمرینات و تکمیل جذر

حل مسئله ص 67 و 70

عبارتهای جبری و مقدار عددی یک عبارت جبری

سوم

هندسه ( 1 )

 خط و نقطه ، پاره خط و نیم خط

انتباق و تساوی تا ص 79

هندسه ( 1 )

رسم مثلث قائم الزاویه

تساوی دو مثلث قائم الزاویه تا ص 78

توزیع پذیری ضرب نسبت به جمع و تفریق و حل تمرینات

چهارم

مقایسه دو پاره خط

اندازه یک پاره خط ، حل مسئله تا ص 78

حل تمرینات صفحه 78 و 79

توازی تا ص 85

معادله و راهبرد تشکیل معادله

دی

اول

زاویه مقایسه ی دو زاویه ، اندازه زاویه ، دو زاویه متمم و مکمل تا ص 96

ادامه ی توازی و حل مسئله ص 91

مجموعه زوایای مثلث ، زوایای خارجی

وضعیت نقطه و خط و دایره نسبت بهم و زاویه مرکزی

دوم

 حل تمرینات ص 97

تعریف دایره تا ص 100

حل مسئله ص 96 و تمرینات 98

انواع چهارضلعی ها و خاصیت

چهارضلعی ها تا ص 102

زاویه ی محاطی و تقسیم دایره به کمان های مساوی و چند ضلعی منتظم

سوم

رسم مثلث

 حل تمارین و مسائل تا ص 104

حل تمرینات دوره ای ( 1 )

رسم چهارضلعی ها

اثبات خاصیت ها

حل تمرین و مسائل تا ص 102

رابطه فیثاغورس و استفاده از این رابطه در حل مسائل

چهارم

ادامه تمرینات دوره ای ( 1 )

برگزاری امتحانات نوبت اول

تمرینات دوره ای ( 1 )

حل مسائل تا ص 112 ، برگزاری امتحانات ترم اول

دوران و برگزاری امتحان ترم اول

بهمن

اول

برگزاری امتحانات نوبت اول

تقسیم اعشاری و یادآوری تقسیم تا ص 116

برگزاری امتحانات نوبت اول

عدد گویا ، تساوی عدد گویا ، نمایش برداری عددها

برگزاری امتحان ترم اول

دوم

تقسیم عددهای اعشاری

 پیش روی در تقسیم

تعیین خارج قسمت و باقیمانده تا ص 122

قرینه ی یک عدد گویا

علامت یک کسر

جمع متناظر با یک بردار

جبران مباحث عقب مانده ( احتمالی )

سوم

حل تمرین و مسائل ص 122 و 123

اعداد صحیح تا ص 130

جمع دو عدد گویا

تفریق متناظر با یک بردار

اعداد حقیقی

چهارم

قرینه ی عددهای صحیح

 بردار صحیح

جمع متناظر با بردار تا ص 138

تفریق عددهای گویا

تمرین و مسایل ص 125 و 126

آمار و میانگین

اسفند

اول

چند خاصیت جمع اعداد صحیح

 جمع دو عدد

قرینه ی مجموع تا ص 145

ضرب عدد های گویا

معکوس یک عدد گویا

تقسیم عدد گویا تا ص 131

معادله خط (1) و نمودار مجموعه ای از نقاط

دوم

جمع دو عدد ( ادامه )

تفریق متناظر با بردار تا ص 151

حل تمرینات ص 132

کاربرد حروف

ساده کردن عبارت های جبری تا ص 140

معادله خط (2)( خطوط غیر مبداء گذرا ) شیب و عرض از مبدا

سوم

چگونه حاصل تفریق را حساب کنیم

حل مسئله ص 155

مقدار عددی یک عبارت جبری

تمرین ص 144

مفهوم معادله

صورت دیگر معادله خط و خطوط موازی با محورها

چهارم

مقدار تقریبی یک عدد به روش قطع کردن ، مقدار تقریبی به روش گرد کردن

روش حل معادله

تمرین و مسائل ص 152 و 153

دستگاه معادلات خطی راهبرد تشکیل معادله( دستگاه معادلات )

فروردین

اول

----

----

----

دوم

----

----

----

سوم

حل تمرینات ص 163

تعریف آمار ، جدول داده ها

نمودار میله ای و تصویری

نمودار خط شکسته

مختصات نقطه

بردار انتقال تا ص 162

خطوط موازی با فاصله های متوازی و تقسیم پاره خط به قسمت های مساوی

چهارم

تساوی مثلث ها

حالت های تساوی دو مثلث

حل تمرینات ص 177

مختصات بردار انتقال

جمع متناظر با بردار

حل مسئله تا ص 170

قضیه تالس

اردیبهشت

اول

تعامد رسم خط عمود بر یک خط

عمود منصف یک پاره خط

فاصله ی نقطه تا خط

تمرینات ص 183

هندسه ( 2 )

مفهوم مساحت

مساحت دایره

شکلهای متشابه و تشابه دو مثلث

دوم

رسم عمود منصف و نیم ساز

رسم خط عمود

تمرینات ص 189

حل مسئله تا ص 180

تقارن محوری و مرکزی تا ص 186

حجم ( هرم – مخروط و کره )

سوم

حل تمرینات دوره ای ( 2 )

حجم و حل تمرین ها و مسائل تا ص 197

حل تمرینات دوره ای ( 2 )

حل تمرینات دوره ای

چهارم

رفع اشکال و نمونه سوال

ادامه حل و تمرینات دوره ای ( 2 )

رفع اشکال و نمونه سوال

مرور مطالب تدریس شده

خرداد

برگزاری امتحان

برگزاری امتحان

برگزاری امتحان

برگزاری امتحان

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۳۰ مهر۱۳۸۸ساعت 21:23  توسط حسین  |